Meridian Bay Restaurant (Pty) Ltd v Mitchell 2011 (4) SA 1